Chak Samraha Census 2011 Data - Fatehpur, Uttar Pradesh

Chak Samraha is a village situated in Khaga of Fatehpur district in Uttar Pradesh. As per the Population Census 2011, the village Chak Samraha is uninhabited.


Nearby Inhabited Villages to Chak Samraha, Khaga

  1. Chak Shah Kabir - Population: 316
  2. Abdullapur - Population: 506
  3. Samraha - Population: 1,678
  4. Gopalpur Telhai - Population: 887
  5. Mauyara - Population: 2,666
  6. Mohliya - Population: 1,714
  7. Jagannathipur - Population: 293
  8. Gopar Jalalpur - Population: 471
  9. Idrishpur - Population: 756
  10. Chak Hasanpur - Population: 261

Reference