Chak Jalalpur Census 2011 Data - Fatehpur, Uttar Pradesh

Chak Jalalpur is a village situated in Khaga of Fatehpur district in Uttar Pradesh. As per the Population Census 2011, the village Chak Jalalpur is uninhabited.


Nearby Inhabited Villages to Chak Jalalpur, Khaga

  1. Dubauli Jalalpur - Population: 1,227
  2. Dariyapur - Population: 983
  3. Nizamuddin - Population: 1,141
  4. Makhdumpur Kalan - Population: 435
  5. Deokali - Population: 235
  6. Karanpur - Population: 669
  7. Basantpur - Population: 223
  8. Madhopur - Population: 296
  9. Sulemabad - Population: 188
  10. Chak Mullan - Population: 462

Reference