Chak Barauha Census 2011 Data - Fatehpur, Uttar Pradesh

Chak Barauha is a village situated in Khaga of Fatehpur district in Uttar Pradesh. As per the Population Census 2011, the village Chak Barauha is uninhabited.


Nearby Inhabited Villages to Chak Barauha, Khaga

  1. Makhdumpur Khurd - Population: 622
  2. Purshottampur - Population: 1,168
  3. Gauspur - Population: 1,529
  4. Chak Ali Tahir - Population: 190
  5. Sadikabad - Population: 478
  6. Wasilabad - Population: 349
  7. Chak Babullahpur - Population: 346
  8. Kotla - Population: 1,072
  9. Arajipal - Population: 130
  10. Chak Mauh Haran - Population: 453

Reference